اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 28,827
تعداد واحدهای باقی مانده: 471,173
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 276,737,635,551
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,716,264
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,599,946
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,599,946
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی فراز مشاور
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/25 9,716,264 9,599,946 0 0 610,935 19 582,108 28,827 276,737,635,551
  2 1397/04/24 9,697,199 9,581,219 0 0 610,935 0 582,089 28,846 276,379,853,676
  3 1397/04/23 9,767,060 9,650,214 0 0 610,935 0 582,089 28,846 278,370,085,179
  4 1397/04/22 9,816,703 9,698,952 0 0 610,935 0 582,089 28,846 279,775,967,658
  5 1397/04/21 9,816,741 9,698,990 0 0 610,935 0 582,089 28,846 279,777,059,658
  6 1397/04/20 9,829,257 9,710,292 1- 0 610,935 0 582,089 28,846 280,103,073,962
  7 1397/04/19 10,049,920 9,927,418 0 0 610,935 0 582,089 28,846 286,366,304,188
  8 1397/04/18 10,077,552 9,953,272 0 20 610,935 0 582,089 28,846 287,112,086,302
  9 1397/04/17 10,077,679 9,953,313 0 10 610,915 0 582,089 28,826 286,914,206,738
  10 1397/04/16 10,113,993 9,989,039 0 0 610,905 0 582,089 28,816 287,844,144,791
  11 1397/04/15 10,227,267 10,099,629 0 0 610,905 0 582,089 28,816 291,030,920,954
  12 1397/04/14 10,227,033 10,099,395 0 0 610,905 0 582,089 28,816 291,024,169,082
  13 1397/04/13 10,226,799 10,099,162 1- 58 610,905 0 582,089 28,816 291,017,442,336
  14 1397/04/12 10,250,242 10,133,531 0 0 610,847 4 582,089 28,758 291,420,076,596
  15 1397/04/11 10,109,015 9,993,815 0 0 610,847 5 582,085 28,762 287,442,119,566
  16 1397/04/10 10,033,542 9,919,419 0 486 610,847 0 582,080 28,767 285,351,920,872
  17 1397/04/09 10,255,712 10,136,884 0 0 610,361 0 582,080 28,281 286,681,228,877
  18 1397/04/08 10,317,491 10,196,726 0 0 610,361 0 582,080 28,281 288,373,614,792
  19 1397/04/07 10,317,203 10,196,438 0 1 610,361 30 582,080 28,281 288,365,459,740
  20 1397/04/06 10,316,787 10,196,146 0 1,752 610,360 0 582,050 28,310 288,652,896,175