اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,825
تعداد واحدهای باقی مانده: 466,175
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 289,152,453,758
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,659,917
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,548,483
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,572,316
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 8,659,917 8,548,483 23,833 0 607,319 0 573,494 33,825 289,152,453,758
  2 1396/09/20 8,594,302 8,486,049 16,460 0 607,319 0 573,494 33,825 287,040,590,732
  3 1396/09/19 8,584,027 8,475,887 20,537 0 607,319 0 573,494 33,825 286,696,893,641
  4 1396/09/18 8,572,332 8,464,112 21,397 0 607,319 0 573,494 33,825 286,298,577,456
  5 1396/09/17 8,573,573 8,465,272 22,732 0 607,319 0 573,494 33,825 286,337,841,246
  6 1396/09/16 8,573,449 8,465,148 22,732 0 607,319 0 573,494 33,825 286,333,636,180
  7 1396/09/15 8,573,325 8,465,025 22,731 0 607,319 0 573,494 33,825 286,329,455,402
  8 1396/09/14 8,573,202 8,464,902 22,732 0 607,319 0 573,494 33,825 286,325,298,848
  9 1396/09/13 8,578,702 8,470,596 22,114 0 607,319 0 573,494 33,825 286,517,911,227
  10 1396/09/12 8,579,681 8,471,581 7,383 0 607,319 0 573,494 33,825 286,551,224,706
  11 1396/09/11 8,586,802 8,477,925 7,963 0 607,319 0 573,494 33,825 286,765,827,863
  12 1396/09/10 8,567,394 8,458,734 29,647 0 607,319 0 573,494 33,825 286,116,661,557
  13 1396/09/09 8,567,133 8,458,473 29,647 0 607,319 0 573,494 33,825 286,107,844,698
  14 1396/09/08 8,566,873 8,458,213 29,647 0 607,319 0 573,494 33,825 286,099,046,460
  15 1396/09/07 8,551,276 8,445,524 30,818 0 607,319 0 573,494 33,825 285,669,860,457
  16 1396/09/06 8,527,184 8,422,576 31,355 0 607,319 0 573,494 33,825 284,893,642,409
  17 1396/09/05 8,526,822 8,422,214 31,355 0 607,319 0 573,494 33,825 284,881,395,115
  18 1396/09/04 8,496,294 8,391,880 30,114 0 607,319 0 573,494 33,825 283,855,342,050
  19 1396/09/03 8,437,522 8,336,060 31,048 0 607,319 0 573,494 33,825 281,967,224,953
  20 1396/09/02 8,437,120 8,335,658 31,048 0 607,319 0 573,494 33,825 281,953,637,501
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق