اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,730
تعداد واحدهای باقی مانده: 466,270
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 263,659,423,856
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,909,619
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,816,763
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,844,311
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/25 7,909,619 7,816,763 27,548 0 607,203 0 573,473 33,730 263,659,423,856
  2 1396/07/24 7,894,015 7,801,222 26,607 0 607,203 0 573,473 33,730 263,135,234,341
  3 1396/07/23 7,876,350 7,783,796 26,529 0 607,203 0 573,473 33,730 262,547,434,608
  4 1396/07/22 7,867,754 7,775,409 24,166 0 607,203 0 573,473 33,730 262,264,553,967
  5 1396/07/21 7,845,819 7,754,727 24,105 0 607,203 0 573,473 33,730 261,566,936,009
  6 1396/07/20 7,845,354 7,754,262 24,105 0 607,203 0 573,473 33,730 261,551,267,182
  7 1396/07/19 7,846,128 7,751,565 24,105 0 607,203 0 573,473 33,730 261,460,287,480
  8 1396/07/18 7,848,739 7,754,343 24,366 0 607,203 0 573,473 33,730 261,554,002,454
  9 1396/07/17 7,843,308 7,749,031 24,494 0 607,203 0 573,473 33,730 261,374,822,478
  10 1396/07/16 7,839,565 7,745,097 26,712 0 607,203 0 573,473 33,730 261,242,130,136
  11 1396/07/15 7,876,961 7,782,017 21,944 0 607,203 0 573,473 33,730 262,487,421,754
  12 1396/07/14 7,895,187 7,799,973 22,403 0 607,203 0 573,473 33,730 263,093,079,009
  13 1396/07/13 7,894,691 7,799,477 22,403 0 607,203 129 573,473 33,730 263,076,352,883
  14 1396/07/12 7,893,829 7,798,978 22,318 0 607,203 0 573,344 33,859 264,065,588,962
  15 1396/07/11 7,886,168 7,791,509 20,265 0 607,203 0 573,344 33,859 263,812,718,535
  16 1396/07/10 7,894,757 7,799,808 18,766 0 607,203 0 573,344 33,859 264,093,693,603
  17 1396/07/09 7,896,932 7,801,946 20,522 0 607,203 0 573,344 33,859 264,166,079,996
  18 1396/07/08 7,896,444 7,801,458 20,522 0 607,203 0 573,344 33,859 264,149,551,612
  19 1396/07/07 7,895,957 7,800,970 20,523 0 607,203 0 573,344 33,859 264,133,058,168
  20 1396/07/06 7,895,471 7,800,484 20,523 0 607,203 0 573,344 33,859 264,116,599,621
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق