اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/05/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,900
تعداد واحدهای باقی مانده: 466,100
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 251,763,018,883
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,513,380
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,426,638
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,432,806
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابرس : موسسه حسابرسی متین خردمند
مدیر سرمایه گذاری : یوسف یوسفیان ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/27
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/05/31 7,513,380 7,426,638 6,168 0 607,131 0 573,231 33,900 251,763,018,883
  2 1396/05/30 7,504,422 7,417,696 3,775 0 607,131 0 573,231 33,900 251,459,903,601
  3 1396/05/29 7,502,637 7,415,844 5,805 0 607,131 19 573,231 33,900 251,397,108,345
  4 1396/05/28 7,498,850 7,412,486 2,844 0 607,131 0 573,212 33,919 251,424,124,584
  5 1396/05/27 7,492,432 7,406,975 3,168 0 607,131 0 573,212 33,919 251,237,170,086
  6 1396/05/26 7,491,772 7,406,314 3,169 0 607,131 17 573,212 33,919 251,214,769,978
  7 1396/05/25 7,491,070 7,405,655 3,167 0 607,131 0 573,195 33,936 251,318,306,582
  8 1396/05/24 7,493,374 7,407,914 2,656 0 607,131 0 573,195 33,936 251,394,977,264
  9 1396/05/23 7,503,369 7,417,610 2,534 0 607,131 595 573,195 33,936 251,724,008,217
  10 1396/05/22 7,508,911 7,424,516 2,209 0 607,131 450 572,600 34,531 256,375,958,353
  11 1396/05/21 7,510,609 7,426,862 1,706 0 607,131 0 572,150 34,981 259,799,057,728
  12 1396/05/20 7,504,230 7,420,315 5,402 0 607,131 0 572,150 34,981 259,570,027,504
  13 1396/05/19 7,503,445 7,419,530 5,402 0 607,131 0 572,150 34,981 259,542,575,572
  14 1396/05/18 7,502,662 7,418,746 5,402 0 607,131 0 572,150 34,981 259,515,169,699
  15 1396/05/17 7,496,622 7,413,512 2,452 0 607,131 0 572,150 34,981 259,332,073,682
  16 1396/05/16 7,473,297 7,391,127 2,351 0 607,131 0 572,150 34,981 258,549,027,507
  17 1396/05/15 7,478,098 7,395,868 4,480 0 607,131 0 572,150 34,981 258,714,861,514
  18 1396/05/14 7,486,548 7,404,178 7,030 0 607,131 0 572,150 34,981 259,005,533,292
  19 1396/05/13 7,485,801 7,403,431 7,030 0 607,131 0 572,150 34,981 258,979,403,164
  20 1396/05/12 7,485,055 7,402,685 7,031 1 607,131 0 572,150 34,981 258,953,317,741
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق