ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 240,130 86.56 312,309 68.57 369,575 60.07 335,281 52.76
اوراق 32,945 11.87 105,205 23.1 198,384 32.24 255,617 40.22
وجه نقد 5,577 2.01 21,045 4.62 29,191 4.74 7,781 1.22
سایر دارایی ها 13,910 5.01 28,581 6.27 32,334 5.25 50,680 7.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 103,889 37.45 26,039 5.71 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد