ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/23 335,281 52.77 % 255,617 40.23 % 0 0 % 7,781 1.22 % 36,728 7.98 % 0 0 %
2 1397/07/22 341,302 53.76 % 255,084 40.18 % 0 0 % 20,556 3.24 % 17,950 5.03 % 0 0 %
3 1397/07/21 345,193 52.89 % 254,762 39.03 % 0 0 % 39,353 6.03 % 13,383 4.19 % 0 0 %
4 1397/07/20 359,663 54.43 % 235,288 35.61 % 0 0 % 52,485 7.94 % 13,365 4.13 % 0 0 %
5 1397/07/19 359,663 54.43 % 235,604 35.66 % 0 0 % 52,161 7.89 % 13,344 4.13 % 0 0 %
6 1397/07/18 359,663 55.34 % 235,596 36.25 % 0 0 % 41,358 6.36 % 13,325 4.2 % 0 0 %
7 1397/07/17 357,584 54.39 % 220,559 33.55 % 0 0 % 66,000 10.04 % 13,307 4.15 % 0 0 %
8 1397/07/16 343,693 55.4 % 196,167 31.62 % 0 0 % 18,099 2.92 % 62,471 12.32 % 0 0 %
9 1397/07/15 346,835 55.32 % 239,238 38.16 % 0 0 % 4,414 0.7 % 36,518 8.05 % 0 0 %
10 1397/07/14 375,571 57.81 % 238,171 36.66 % 0 0 % 22,694 3.49 % 13,279 4.19 % 0 0 %