ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی ¿CertificateofDeposite□ ¿CertificateofDepositePercent□ نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/25 227,538 81.41 % 34,213 12.24 % 0 0 % 1,566 0.56 % 16,180 5.79 % 118,392 42.36 %
2 1397/04/24 227,018 80.65 % 34,190 12.15 % 0 0 % 4,109 1.46 % 16,167 5.74 % 117,805 41.85 %
3 1397/04/23 229,012 81.47 % 31,470 11.2 % 0 0 % 3,494 1.24 % 17,125 6.09 % 118,834 42.27 %
4 1397/04/22 230,810 81.7 % 31,449 11.13 % 0 0 % 1,998 0.71 % 18,237 6.46 % 119,928 42.45 %
5 1397/04/21 230,810 81.71 % 31,443 11.13 % 0 0 % 1,998 0.71 % 18,228 6.45 % 119,928 42.46 %
6 1397/04/20 233,221 82.47 % 31,438 11.12 % 0 0 % 1,998 0.71 % 16,134 5.71 % 122,339 43.26 %
7 1397/04/19 240,246 83.12 % 31,923 11.04 % 0 0 % 1,481 0.51 % 15,396 5.33 % 127,494 44.11 %
8 1397/04/18 243,776 84.12 % 31,894 11.01 % 0 0 % 1,124 0.39 % 12,990 4.48 % 130,122 44.9 %
9 1397/04/17 243,776 84.13 % 31,888 11 % 0 0 % 1,124 0.39 % 12,985 4.48 % 130,122 44.9 %
10 1397/04/16 244,860 83.61 % 31,852 10.88 % 0 0 % 3,171 1.08 % 12,961 4.43 % 130,630 44.61 %