ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 237,992 88.44 217,757 86.26 231,302 80.88 227,538 81.4
اوراق 30,485 11.32 16,920 6.7 33,010 11.54 34,213 12.24
وجه نقد 5,119 1.9 5,662 2.24 7,607 2.66 1,566 0.56
سایر دارایی ها 13,476 5 12,099 4.79 14,045 4.91 16,180 5.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 106,194 39.46 111,756 44.27 121,503 42.48 118,392 42.35
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد